portfolio > 2013

thrown and altered porcelain, celadon glaze, white crawl glaze, teapot,
porcelain
2013
thrown and altered porcelain, celadon glaze, white crawl glaze, teapot,
porcelain
2013
thrown and altered porcelain, celadon glaze, white crawl glaze, vase,
porcelain
2013
thrown and altered porcelain, celadon glaze, white crawl glaze, vase,
porcelain
2013
thrown and altered porcelain, celadon glaze, white crawl glaze, vase,
porcelain
2013
thrown and altered porcelain, celadon glaze, white crawl glaze, vase,
porcelain
2013
thrown and altered porcelain, celadon glaze, white crawl glaze, covered jar,
porcelain
2013
thrown and altered porcelain, celadon glaze, white crawl glaze, covered jar,
porcelain
2013
thrown and altered porcelain, celadon glaze, white crawl glaze, covered jar,
porcelain
2013
wheel thrown and altered porcelain, celadon glaze,
2012
wheel thrown and altered porcelain, celadon glaze, crawl glaze
2012
2012
wheel thrown and altered porcelain, celadon glaze, crawl glaze
2012
thrown and altered porcelain, celadon glaze, white crawl glaze, bottle,
porcelain
2013