portfolio > 2013

thrown and altered porcelain, celadon glaze, white crawl glaze, teapot,
Side Handled Teapot 1
porcelain
2013